Med hjemmel i § 12-8 i Plan- og bygningsloven (PBL), varsles det igangsettelse av arbeid med detaljert reguleringsplan for hytteområde på Lunheim, Gjernes. Østengen & Bergo AS utfører arbeidet på vegne av Dyfam AS. Planen er i hovedsak i samsvar med kommuneplanens arealdel for Risør (2014-2025), hvor planområdet ligger inne som byggeområde – hytter med plankrav.

Planområdet er ca. 41,4 daa stort. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av hytter og felles parkeringsplass, samt ivareta friluftsinteressene i området. Det planlegges 5 hytter. I kommuneplanen er det angitt 4 enheter, men i samråd med kommunen i ettertid foreslås utnyttelsen i det samme området øket til 5 hytter.

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 19.08.16 til: Østengen & Bergo AS, v/ Johan Østengen, postboks 85, 4951 Risør, eller e-post  jo@ostengen-bergo.no, med kopi til:

Risør kommune, v/ Enhet for plan- og byggesak, Postboks 158, 4952 Risør.

Lunheim_planomrade.pdf
Lunheim_varsling oppstart_annonse.pdf
Lunheim_varsling oppstart.pdf
Lunheim_illustrasjonsskisse.pdf
Lunheim_sjekkliste regulering.pdf
Lunheim_Naboliste.pdf
Lunheim_høringsinstanser.pdf
Lunheim_referat oppstartsmøte.pdf