Med hjemmel i § 12-8 i Plan- og bygningsloven (PBL), varsles det igangsettelse av arbeid med detaljert reguleringsplan for utvidelse av hytteområde på Bommyr (Rye Strand). Østengen & Bergo AS utfører arbeidet på vegne av Rye Strand AS. Planen omfatter omregulering av del av gjeldende plan, og er i samsvar med kommuneplanens arealdel for Risør (2014-2025), hvor planområdet ligger inne som byggeområder – hytter, utleiehytter og småbåthavn.

Planområdet er ca. 390 daa stort inkl. sjøområde. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en utvidelse av dagens hyttefelt sør og vest for planområdet. Det planlegges ca 65 hytter og 40 utleieenheter , 110 båtplasser samt friluftsområder innenfor planområdet.

Spørsmål eller synspunkter til planarbeidet sendes innen 07.03.16 til: Østengen & Bergo AS, v/ Johan Østengen, postboks 85, 4951 Risør,
eller e-post jo@ostengen-bergo.no , med kopi til: Risør kommune, v/ Enhet for plan- og byggesak, Postboks 158, 4952 Risør.

Bommyr_varsling av oppstart.pdf
Bommyr planområde
Bommyr_referat oppstartsmøte.pdf
Bommyr_sjekkliste reguleringsplan