Ydalir Skole og Barnehage

  • Sted: Elverum
  • Oppdragsgiver: Elverum kommune og Betonmast Innlandet
  • Samarbeidspartner: Ola Roald arkitekter
  • Areal: Ca. 60 daa
  • Status: Ferdigstilt 2019

SAMSPILLSENTREPRISE

Ydalir skole og barnehage med tilhørende utearealer blir hjertet i den nye bydelen til Elverum ‘Ydalir’. Prosjektet består av en 2-parallell skole, en barnehage med 8 avdelinger i tillegg til en idrettshall. Det er store terrengforskjeller på tomta ettersom det er et gammelt grustak. For å skape et skole- og barnehageanlegg som er hensiktsmessig for formålene og tilpasset universell utforming, plasseres skolebygget slik at det får innganger fra to nivåer. Bygget avsluttes mot bakenforliggende terreng med et stort solfylt amfi og blir mot gaten liggende som fondmotiv til den viktigste diagonale gangveien i området.

Hele tomta opparbeides som en grønn park som omslutter skolen og barnehagen. Nærmest byggene opparbeides parken med faste dekker og varierte lekeapparater for forskjellige aldersgrupper, og går gradvis over i mer parkpregede omgivelser, med grønne plener, enger, store trær og frodig natur. Parken med attraktive og allsidige lekemuligheter utgjør uteområdene for skole og barnehage, samtidig blir den et viktig sosialt samlingsted for bydelen med grønne plener, enger og store trær. I randsonen etableres natur-lik vegetasjon for å styrke stedets økologi. Her etableres buskfelt med innslag av større trær, og oppfrest lokal skogbunn med frøbank spres utover store områder, slik at stedegen natur raskt vil kunne vokse frem. ‘Skogen’ og ‘parken’ med attraktive og allsidige lekemuligheter utgjør uteområdene for skole og barnehage, samtidig blir det et viktig sosialt samlingssted i byen.