Voldsløkka skole

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Undervisningsbygg
  • Samarbeidspartner: SPINN arkitekter AS
  • Areal: ca. 16,5 daa
  • Status: Under bygging

Østengen & Bergo har utformet utearealene for Voldsløkka skole, en ny 6 parallell ungdomsskole for ca 800 elever. Tomta er en gammel industritomt der et av byggene er vernet og skal bevares og inngå i det nye skoleanlegget. Tomta grenser til store idrettsarealer i nord, syd og øst, men er i dag skilt fra omgivelsene ved ulike barrierer. Det nye skoleanlegget skal bli en integrert del av det omkringliggende nærområdet, som supplerer området med nye funksjoner og aktiviteter og styrker områdets grønnstruktur. På bakgrunn av dette finner skoleanlegget sin form. Oppgaven omfatter også friområdene nord og sør for tomta.

En nytenkning av åpen overvannsløsning er utgangspunktet vårt for utformingen av skoleprosjektet. Konseptet er en grønn og annerledes skolegård hvor vegetasjon og overvannshåndtering brukes som ressurs for å skape gode og varierte uterom. Naturlige ganglinjer deler skolens uteområde inn i romslige ‘øyer’ som består av aktivitetsarealer omsluttet av brede ‘kanaler’. Kanalene dekkes av fotgjengervennlige rister i viktige gangsoner og vrimlearealer, mens øvrige deler av kanalene plantes til med trær og busker i større felt, som gir skolegården et grønt og frodig preg og skaper stor romlig variasjon.

Det er lagt vekt på et annerledes og innovativt skoleanlegg, som spiller på lag med omgivelsene rundt og gir rom for gode møte- og oppholdsplasser med flerfunksjonelle aktivitetssoner, både til bruk på dag- og kveldstid.