Vestlandsstykket

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Jan Morten Homme
  • Status: Reguleringsplan 2005

Planområdet ligger ca. 1,5 km nordvest for Risør sentrum i et frodig, småkollet landskap med små jorder, tidligere dyrket mark. Det meste av dagens bebyggelse er lokalisert høyt på kollene. Vestlandsstykket er gradvis utbygget som boligområde. Hensikten med planforslaget er å utnytte de gjenværende tomtereserver og fullføre utbyggingen av området. Reguleringsplanen vil dessuten søke å ivareta områdets grønne profil og landskapskvaliteter, og sikre verdifulle naturområder for allmennheten.

Planen utnytter derfor først og fremst lavereliggende jorder og skrenter til byggeområder slik at skogkledde koller og høyere partier kan bevares. Forslaget omfatter drøyt 50 eksisterende og 22 nye boliger, friområder, friluftsområder og areal til havbruk, forretning/industri og lager. En av intensjonene har vært å kunne tilby en del rimelige boliger.