Torghatten

  • Sted: Brønnøy
  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Turistvegseksjonen
  • Areal: 3280 lm
  • Status: Under bygging

Torghatten ruver som en spesiell attraksjon langs strekningsprofilen for Nasjonal turistveg Helgelandskysten sør. Hit kommer turister fra hele verden for å vandre opp til hullet gjennom Torghatten. Stien opp og gjennom hullet er i dårlig stand og vanskelig å vedlikeholde pga blant annet tilsig fra fjellsidene som graver ut og ødelegger stien. Dagens sti er bratt, ulendt og stedvis svært smal. Den er for trang når mange turister kommer samtidig. Det er i dag ikke en sammenhengende sti rundt og gjennom hullet.
Østengen & Bergo fikk i oppdrag å utarbeide et skisseprosjekt der vi skulle ta tak i dagens problemstillinger og planlegge utforming og plassering av ny sti og tiltak rundt Torghatten med mål om å legge til rette forholdene slik at naturopplevelsen rundt en av Norges mest kjente naturskapte attraksjoner blir ytterligere forsterket.

Skisseprosjektet tar for seg stistrekningen opp til Torghatten «hullet» fra både øst og vest, stistrekning gjennom selve «hullet» og en universelt utformet kyststiforbindelse som kobler hele strekningen sammen. Der det er flott utsikt eller spennende lokaliteter har vi foreslått ulike raste- og oppholdsplasser langs stien.

Vi har vektlagt en utforming som underordner seg de geologiske og landskapsmessige forholdene, slik at den ikke tar fokus fra den flotte naturen, og selve attraksjonen. Det foreslås stistrekninger utformet vekselvis i lokal naturstein og grus, etter vurderinger av vann- og terrengforhold. Det har vært viktig i prosjektet å lede vann vekk fra stien, og bruke det som en ressurs istedenfor at vannet ødelegger stien, slik det gjør i dag. Det er derfor foreslått vannrenner med en variert utforming tilpasset stistrekkenes ulike karakter.

Mål for prosjektet har vært å tilrettelegge for en trygg og tilgjengelig stitrasé som byr på fantastiske naturopplevelser, så vel som undring, forskning og undervisning, og som kan ta høyde for en fremtidig økt bruk av stien.