Strøkstorget i Lillestrøm

  • Sted: Lillestrøm
  • Oppdragsgiver: Eiendomsgruppen
  • Samarbeidspartner: BLÅ arkitekter og AT Plan & Arkitektur
  • Areal: 12 daa
  • Status: Ferdigstilt 2022

Tømmerindustrien i Nitelva har vært viktig i Lillestrøms utvikling og landskapskonseptet for Støkstorget søker å forsterke historien og identiteten til Lillestrøm gjennom å etablere «Bybekken» som strukturerende i byrommet.

Bybekkens slyngende forløp deler det langstrakte byrommet inn i ulike soner/rom med variert innhold, utforming og aktivitet. Nærmest byggene etableres det platåer som er opphøyde flater. Platåene fungerer både som atkomstsoner på skyggesiden og oppholdssoner på solsiden. På platåene har man utsyn til bylivet, samtidig som de ligger tilbaketrukket og skjermet. Langs Bybekkens solside etableres Brygga. Brygga er en tresti som følger Bybekken. Her etableres det oppholdssoner i nær relasjon til Bybekken. I overgangen mellom Platåene og Brygga etableres det trinn og kanter, plantekasser og vegetasjon. I denne sonen er det tilrettelagt for opphold og lek av ulik karakter. Sentralt i Strøkstorget etableres det en gjennomgående gågate. Gågata er hovedferdselsåren gjennom byrommet og har eget definert dekke.

Langs strøkstorget finnes boliger, næringsarealer og et nytt hotell. Strøkstorget blir et viktig offentlig byrom i søndre Lillestrøm og en sentral offentlig møteplass for folk i alle aldere.