Smestad parallelloppdrag

  • Sted: Oslo kommune
  • Oppdragsgiver: Oslo kommune/Plan- og bygningsetaten
  • Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter AS
  • Areal: ca 225 daa
  • Status: Parallelloppdrag

Prosjektet omfatter en planstrategi for utvikling av fremtidens Smestad. Prosjektet har hatt fokus på å skape en fremtidsrettet by, basert på blågrønne strukturer og grønn mobilitet. Plangrepet skaper en sammenhengende byvev fra Smestadkrysset i nordøst til Hoff i sørvest.

Plangrepet for utviklingen av fremtidens Smestad er basert på følgende strategier:

  • Blågrønne strukturer: Elver, vann og grøntområder kobles til et sammenhengende nettverk som fremmer gang- og sykkelferdselen internt og mot viktige målpunkt. De blågrønne forbindelsene organiserer utviklingen av fremtidig bebyggelse.
  • Strategiske koblinger: Smetad kobles til omkringliggende planer og målpunkt, slik at Smestad kan bli en del av den urbane byveven.
  • Fortetting: Området fortettes slik at det skapes nye sammenhenger, funksjoner og attraksjoner langs de sentrale veiene.
  • Kryssing i plan: Smestadkrysset transformeres slik at grønn mobilitet løftes opp i dagen og kryssing i plan prioriteres.