Skøyen IT-park

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Norwegian Property ASA
  • Samarbeidspartner: Dyrvik Arkitekter
  • Areal: 7000 m2
  • Status: Skisseprosjekt 2010

IT-Parken ligger i overgangen mellom grøntområder, boliger og tett urban bebyggelse. Planforslaget innebærer en transformasjon av området fra grått til grønt. Den blågrønne strukturen styrkes og de grønne og grå områdene fingerflettes slik at nødvendig kjøreareal, fotgjengerareal og plasser ivaretas, samtidig som det sikres solide grønne buffere mellom de begrensede harde flatene.

Det nye bygget legges så langt unna Hoffselva som mulig. Dette for å sikre et solid grønt belte og ivaretaking av biologisk mangfold og tilgjengelighet langs elva. Det opparbeides gode og universelle forbindelseslinjer mellom alle sentrale punkt og både til og langs elva.