Sanda udde

  • Sted: Årjäng Kommune, Sverige
  • Oppdragsgiver: Conceptor Eiendom AS
  • Areal: 78 fritidsboliger og 17 naust
  • Status: Skisseprosjekt 2006

Sanda Udde ligger like ved E18 i Årjäng kommune, ikke langt fra Årjäng som er kommunens sentrum. Adkomsten til området går i dag via Sanda Holm ved sørenden av planområdet. Her er det bevertning, utleiehytter og fin badeplass i Järnsjöen. Det er nettopp den gode beliggenheten vestvendt ned mot Järnsjöen som gjør Sanda Udde til et attraktivt område for fritidsboliger.

Ved utbygging av området er hensynet til terreng og grøntstruktur en viktig forutsetning for et godt, ferdig resultat. Det er i planen lagt vekt på å tilpasse boliger, veier og stier i terreng slik at det blir minst mulig inngrep i eksisterende terreng. Dette prinsippet gjelder også for grøntstrukturen. Vegetasjonen i området består i dag av både løvskog og barskog. Fine bjørketrær utgjør en slags allé inn i området fra Sanda Holm.

Den gamle jernbanelinjen vil bli opparbeidet til gang- og sykkelvei, og nye bryggeanlegg ned mot Järnsjöen vil sørge for bedre tilgjengelighet til vannet enn i dag. Odden som stikker ut omtrent midt på området, og som naturlig skilles fra det øvrige området ved at jernbanen en gang gikk her, vil bli et viktig turområde med blant annet bålplasser og badeplasser.