Ryfast – Hundvåg

  • Sted: Hundvåg, Stavanger
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen region vest
  • Samarbeidspartner: COWI
  • Status: Reguleringsplan og detaljplan 2005

Ryfast, som er en forkortelse for fastlandsforbindelse til Ryfylke, vil bli verdens lengste undersjøiske tunnel. En del av Ryfastprosjektet er dagsonen på øya Hundvåg utenfor Stavanger, som dette oppdraget omfatter.

Tunneltraséen er i hovedtrekk fastlagt gjennom tidligere planarbeid, men alternative traséer er under utredning. Første del av planarbeidet med dagsone på Hundvåg har bestått i å finne den gunstigste beliggenheten av dagsonen. Vurdering av 4 alternativer er gjort og 2 av disse utredes videre.

Illustrasjonen viser hvordan nærliggende Hundvågkrossen kan rustes opp etter at anleggsarbeidene med kulvert gjennom sentrum er gjennomført.