Rusta Leir

  • Sted: Bardufoss
  • Oppdragsgiver: COWI/Forsvarsbygg
  • Areal: 110 daa
  • Status: Ferdigstilt 2015

Bardufoss leir var en eldre leir som skulle oppgraderes med nye bygninger og ny infrastruktur. Østengen & Bergo har jobbet med leiren i flere perioder og med ulike prosjekter. Helhetsplan med LPO Arkitekter, nytt messebygg med Dyrvik Arkitekter, og ny infrastruktur med Cowi.  Første del av oppgaven gikk ut på å lage en landskapsanalyse og se på helheten med nye veier og bevaring av eksisterende vegetasjon i forbindelse med ny bygningsstruktur. Helhetsplanen gikk videre til et omfattende infrastrukturprosjekt. Som ledd i infrastrukturprosjektet skulle  et nytt veinett, landskapsutforming, idrettstilbud, avvanning, belysning og vegetasjonsetablering for hele leiren inkluderes. Prosjektet omfattet også utforming av den nye Generalplassen som er leirens samlingspunkt og ekserserplass, med et stort felt av tettplantet furu. Infrastrukturprosjektet stod ferdig bygd i 2015.

Med utgangspunkt i stedets kvaliteter har vi utviklet konsept med vegetasjon i frie former i kontrast til leirens rette linjer og vinkler. Planen omfatter etablering av en omkransende skog av stedegne furu, bjerk og osp som en ramme rundt leiren.  Det er og lagt stor vekt på å bevare eksisterende vegetasjon. Østengen & Bergo har vært en aktiv del av kunstkomiteen, og i den største furulunden har vi integrert kunst av Dyveke Sannes.