Nye Fjellhamar skole

  • Sted: Lørenskog kommune
  • Oppdragsgiver: Lørenskog kommune/Betonmast
  • Samarbeidspartner: GASA arkitekter
  • Areal: 43,5 daa
  • Status: Under bygging

Nye Fjellhamar skole med flerbrukshall, svømmehall og torg skal bygges på en tidligere industritomt. Tomta har et parkbelte i vest med plen og store trær,
«icopaljordet». Entrepriseformen er «Samspill i partnering», og anlegget prosjekteres og bygges med tett samarbeid både mellom fagene, entreprenør og kommunen.

Skolebygget legges øst på skoletomta for å ivareta Icopaljordet, og videreutvikle dette til et allsidig lekeområde for skolebarn og som et nærmiljøanlegg utenom skoletid. Brukerne ønsker en klar aldersdeling, noe også byggets utforming bidrar til å oppnå. Nærmest inngangene til fløyene ligger de mest «private» områdene tilhørende trinnene. Spesialavdelingen «Basen» har utgang fra sin avdeling syd i skolebygget, ut til sitt tilrettelagte leke- og oppholdsareal. Dette uterommet skal ikke skjermes, og kan brukes av de andre elevene når det ikke er i bruk av basen.

Torget blir et etterlengtet møtested for tettstedet Fjellhamar, som ellers har få fellesarealer å tilby. Her vil det også bli en felles inngangssone for svømmehall, flerbrukshall og skole.

Overvannshåndteringen over området er krevende, da det vil gå en flomvei over tomta for vann fra nordsiden av jernbanefyllingen. Flomveien blir et viktig element i anlegget: en grønn, nedsenket oase gjennom området. Det er også i samarbeid med vann- og avløpsingeniør prosjektert mange ulike måter å holde tilbake regnvann på området, og sikre flomvei mot Fjellhamarelva.

Gjennom hele anlegget snor det seg et «bånd» med form inspirert av de mange elvene i distriktet. «Båndet» er stedvis hevet som sittekant som danner
samlingsplasser, og stedvis lave støttemurer mot terreng og mot flomveien. Få av de eksisterende trærne kan bevares og blir derfor ekstra viktige elementer i det ferdige anlegget, og det må derfor plantes mye ny vegetasjon.