Moelv Skole og Moelvhallen

  • Sted: Ringsaker
  • Oppdragsgiver: Ringsaker kommune
  • Samarbeidspartner: Larkas/Plan 1
  • Areal: 30 daa (inkl. bygg)
  • Status: Under bygging

Moelv skole og Moelvhallen ligger på historisk grunn ved Mo gård nær sentrum av Moelv. Leke- og oppholdsarealene for skole og idrettsanlegg ligger omkranset av byggene i et rolig, bilfritt og solfylt område. Leke- og aktivitetsområdet rett sør for skolen er klart definert som en «øy» hvor aktivitetene ligger omgitt av gangveier. Her er aktiviteter tilpasset de ulike alderstrinn og spesialavdelingen. En lav steinmur skal ta opp høydeforskjellen slik at lekeområdet får fall etter UU-krav. Steinmuren skal mures opp med stein fra eksisterende murer og låvebru som ble revet der det nye skolebygget står.

Midt i lekeområdet er det bevart et lite skogholt med furutrær og noen løvtrær. Skogholtet bidrar til at skoleområdet får et grønt og frodig preg. Området ligger i tilknytning til friluftsområdene i Moskogen, og det lages en gangsti med belysning og forbindelse dit. All adkomst til skolen for barn og ansatte med henting/ levering, parkering og tilkomst med buss skjer fra sørsiden av skoleområdet, med gangstier til skolen og Moelvhallen.