MIRA Renseanlegg

  • Sted: Sørumsand
  • Oppdragsgiver: Midtre Romerike Avløpsselskap IKS
  • Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter
  • Areal: Ca. 13 daa
  • Status: Forprosjekt, detaljprosjekt med anbud og byggeoppfølging

Prosjektet er et kloakkrenseanlegg for 3 kommuner bygget i jomfruelig skogsterreng nær Glomma, i god avstand fra bygda. Som bygget har hentet sine motiver fra omkringliggende skog, er utearealet formet som en lysning; eksisterende skog danner tydelige rammer, marken er graslagt med bjørk, rogn og furu innplantet i små lunder. Store terrengtilpasninger og tildekking av betydelig infrastruktur i grunnen er løst gjennom en enkel parkmessig utforming i skoglige omgivelser.

Logistikken  krever omfattende  trafikkarealer som medfører et storlinjet anlegg med så vel enkel, som  «stor» detaljering, i asfalt, betong, tre, stål og elvestein. Overvann ledes over faste dekker tilbake til naturen og grunnvannet.