Miljøgate Vollen

  • Sted: Vollen, Asker Kommune
  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, Region øst
  • Areal: 22 000 m2
  • Status: Ferdigstilt 2007

Vollen er Askers fremste strandidyll ved fjorden. Slemmestadveien var livsnerven som bandt steder og bebyggelse sammen langs Askerkysten. Den utviklet seg til et stadig mer miljøfiendtlig og stedsfremmed anlegg i Vollen. Med 12000 biler/døgn hadde veien blitt en barriere og en forurensningskilde. Gjennom miljøgate-prosjektet har denne utviklingen snudd radikalt.

Utforming på stedets premisser
Miljøgata har både i sin kurvatur, sin materialbruk, og ikke minst ved tilretteleggingen for de myke trafikanter, igjen tilpasset veien til stedet, utformet på stedets premisser. Prosjektet har tilrettelagt for prioritering av trafikksikkerhet og myke trafikanter. Dette har skjedd ved opparbeiding av sikre fortau, ny kyststi og bedre gangfelt. Ved å trekke Slemmestadveien tilbake mot opprinnelig trasé er det frigjort areal til en fjordvendt park der det tidligere var en høy og utilgjengelig fyllingsskråning.

Vollens interessante historie med skipsfart, båtbyggerier og intensivt terrassert hagebruk er lagt til grunn for utformingen. I stedet for bratte ubrukelige skråninger legges veien på natursteinsmurer. Dette er plassbesparende og ga plass til den nye kyststien på utsiden av riksveien. Handelssenteret med viktige funksjoner på begge sider av Slemmestadveien er knyttet bedre sammen gjennom torgutforming og helhetlig materialbruk.  Det har på alle måter blitt et prosjekt der vei, sted og tradisjoner er smeltet sammen.

Tildelt SVV Vakre Vegers pris 2008.