Levre skole

  • Sted: Bærum kommune
  • Oppdragsgiver: Veidekke
  • Samarbeidspartner: Veidekke og Arkitektgruppen Lille Frøen
  • Areal: 24 daa
  • Status: Ferdigstilt 2020

Prosjektet omfatter 4-parallell barneskole med idrettshall, fra 1.-7. trinn, med plass til ca. 800 elever. I tillegg til alminnelig skoledrift, skal skoleanlegget fungere som nærmiljøanlegg for området. Landskapskonseptet tar utgangspunkt i den omkransende vegetasjonen på tomta og styrker denne slik at det blir en grønn og frodig ramme rundt skoleanlegget. Tomta heller mot vest, og for å få til en optimal universell skole legges tilgang til bygget med ½ etasje høydeforskjell fra hovedinnganger til varelevering. Dette gir et godt og viktig skille mellom trafikk og fotgjengere. Terrengforskjellene utnyttes også til oppsamling av overvann i et blågrønt drag i vest, som en viktig del av konseptet. Det etableres en tydelig hovedadkomst med en stor samlingsplass med amfi som blir skolens storstue.
Det er lagt vekt på å skape utfordringer for alle aldersgrupper og behov og lekesonene er aldersdifferensierte. Uteområdene inneholder lek og aktivitet, læring og utfordringer, hvile og rolige soner. Syd på tomta legges de store ballbanene.