Kyststi i Bodø

  • Sted: Bodø kommune
  • Oppdragsgiver: Bodø kommune
  • Areal: 6,5 km
  • Status: Konkurranse

Konseptet for kyststien søker å utnytte og forsterke de eksisterende landskapskvaliteter. Det vakre landskapet ivaretas gjennom å minimalisere kyststiens permanente fotavtrykk. Kyststien er ikke dominerende i landskapet og der hvor stien løfter seg over terrenget glir den inn i landskapet og er forsiktig i sitt utrykk sett fra fjorden. Dette gjøres ved at stien konsekvent legges på eller over eksisterende terreng og ikke sprenger seg ned. I prosjektet har det vært tre fokusområder for utforming av kyststien:

• Landskapstilpasning: En stedstilpasset trasé
• Turmuligheter for alle: Ulike traseer med forskjellig grad av opparbeiding
• Innovativ kyststi: Forbildeprosjekt for fremtidsrettet landskapsarkitektur

Til sammen har disse fokusområdene dannet rammene for utforming av stitraseen, plassering og materialpalett. Kyststien er mangfoldig og differensiert, men bindes sammen av gjenkjennbare elementer langs hele strekket og sammen med en gjennomgående materialbruk gjør dette at kyststien blir lett gjenkjennbar. I prosjektet er det også gjort en mulighetsvurdering av hvilesteder og plassering av kunst.