Kalstadheia Boligområde

  • Sted: Risør
  • Oppdragsgiver: Risør Kommune
  • Arkitekt for bygg: n/a
  • Areal: 250 000 m2
  • Status: Reguleringsplan 2005

Planområdet omfatter frodige og bratte heier ved Søndeledfjorden. Dagens bebyggelse er lokalisert ved foten av de høye åsene. Det bratte terrenget, 100-metersbeltet samt jordvernhensyn, utelukker mange områder som egnede byggearealer for boliger. Kalstadheias rygg peker seg ut som eneste aktuelle område. Her vil det kunne anlegges attraktive tomter med utsikt og stort sett meget gode solforhold.

Forslaget omfatter bl.a. 32 nye boliger, barnehage, friområder, friluftsområder og båthavn. Det foreslås en konsentrert utbygging der de høyestliggende åspartier spares og forblir urørt. Eksisterende landskap i forkant av boligene og skogen i skrentene under forutsettes bevart som skjerm mot omgivelsene og fjorden.

I boligområdet legges 9 relativt flate tomter ut med krav til opparbeiding av hus og tomt etter universell utformings prinsipper.