Idrettsaksen på Voss

  • Sted: Voss
  • Oppdragsgiver: Hordaland Bioenergi AS
  • Areal: ca 35 daa
  • Status: Mulighetsstudie/skisseprosjekt med grovt kostnadsoverslag 2015

ØB fikk i oppgave å lage et mulighetsstudie med helhetsplan for plassering av ny svømmehall på Voss med energisentral og forbedring av eksisterende infrastruktur.

Eksisterende situasjon er uoversiktlig og trafikkfarlig, med uklare adkomster til eksisterende bygg og idrettsbaner. Det er utflytende parkering og uklare skiller mellom gående/ kjørende. Hovedaksen Idrottsvegen har en manglende helhet på linjeføring og en utflytende og rotete avslutning.

Oppgaven besto i å plassere et nytt svømmeanlegg og energisentral på kote +53.2 med tanke på dagens flomforhold, med tilhørende parkeringsplass og adkomst med vogntog til energisentralen, samt ny adkomst til Voss camping. Vi har lagt vekt på å etablere en trygg og klar logistikk, en god løsning for bussparkering og drop-off av barn samt gode plasser mellom bygg og ned til banene.