Atlanterhavsveien

  • Sted: Kristiansund - Molde
  • Oppdragsgiver: SVV Turistvegprosjektet
  • Areal: 36 km
  • Status: Verdi og sårbarhetsanalyse 2008

Turistvegprosjektet har ønsket å utvikle en metode for å beskrive kjøreopplevelsen og landskapskvaliteter, samt å utarbeide sårbarhetsanalyse.

Arbeidet har gått ut på å lage et redskap som beskriver kjøreopplevelsen i hver kjøreretning og som peker ut landskapskvaliteter som er viktige ut fra strekningens særpreg. Disse vil være sårbare i forhold til endringer i arealbruk, f.eks. planer for hytteutbygging, planer for omlegging av traseen, vindkraftplaner mm.

Arbeidet omfatter registrering på stedet, med beskrivelse av kjøreopplevelsen sett i begge retninger, systematisering av registreringene og dokumentasjon på kart, i bilder og skisser. Ut fra dette utarbeides det sårbarhetskart og analyser.

En viktig del av arbeidet har vært å bidra til utvikling av metode for denne type arbeider som kan benyttes som mal for tilsvarende arbeid på de 16 resterende turistvegstrekningene og i framtidige diskusjoner om turistvennlig vegnett.