Åpning av Tokerudbekken

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: PBE, Oslo kommune
  • Arkitekt for bygg: n/a
  • Areal:
  • Status: Mulighetsstudie 2011

Østengen & Bergo har utarbeidet en mulighetsstudie for åpning av Tokerudbekken og Julsbergbekken gjennom Haugenstua området i Oslo kommune. Oppdraget har gått ut på å vurdere ulike traseer, finne best mulig løsning, samt vurdere gjennomførbarhet.

Som bakgrunn for løsningene ligger det et omfattende analyse -og registreringsarbeid av oppgaveområdet. Haugenstua ligger som en del av det markante elvelandskapet, Alnaforløpet. Mange steder er elvekorridoren tettet igjen som følge av byutvikling og infrastruktur. Haugenstua representerer et slikt brudd.

Gjennom landskapsanalyse har vi kommet frem til at et av de viktigste grepene ved åpning av Tokerudbekken bør være å få til en bred og sammenhengende grønn korridor. En god grønn korridor vil fungere godt som en rekreativ forbindelse i bylandskapet, som spredningskorridor for plante -og dyrearter, og ikke minst som ventilasjonskanal for å drenere bort forurenset luft fra Østre Aker vei. Dette medfører større inngrep i eks. infrastruktur og industritomter i området.