Aktivitetspark Prestegardslandet

  • Sted: Voss kommune
  • Oppdragsgiver: Voss Kommune
  • Areal: Ca 30 daa
  • Status: Ferdigstilt 2022

I 2015 laget vi et skisseprosjekt med illustrasjonsplan for planområdet som ble lagt til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for aktivitetsområdet- festivalplass Prestegardslandet, vedtatt i 2015. Den nye aktivitetsparken ligger sentralt ved Vangsvatnet på Voss og skal binde sammen Prestegardsmoen, campingplassen og festivalområdet på Prestegardslandet. Aktivitetsparken blir også et viktig fondmotiv fra Idrottsvegen og Vossabadet.

I 2019 fikk vi oppgaven med å detaljere ut selve Aktivitetsparken. I aktivitetsparken legges det til rette for rulleanlegg, sandvollyball og ulike sitte og oppholdsplasser Aktivitetsparken skal legge til rette for en attraktiv strandsone med gode og tilgjengelige møteplasser og aktiviteter for alle på tvers av alder, kjønn og kultur.

Det grønne parkdraget avsluttes i et solfylt gressamfi. Amfiet bygges opp av lave, presise natursteinsmurer. Dette gir rause terrasser med plen som kan benyttes til opphold og soling. Materialer med behandling, herkomst og farger skal være gjennomgående i hele prosjektområdet for et helhetlig uttrykk. Det benyttes stein av norsk herkomst. Den nye badetrappa blir avslutningen på «Idrettsaksen». Formspråket på anlegget er inspirert av det myke bølgete strandlandskapet ved utløpet av Vosso. Arealet er sterkt flomutsatt. Alle konstruksjoner skal fundamenteres og dimensjoneres slik at de tåler bølgepåvirkning, isgang, drivved og flomsituasjon med årlig oversvømmelse. Langs trappa settes det opp 4 stk søyler i tre som viser høydene på historiske flomdata. Toppen av søylene viser høyde vannstand flom. I tillegg settes det opp en infotavle ang flomsituasjonen i området.