Workplace Oo

  • Sted: Oslo
  • Oppdragsgiver: Skanska AS
  • Samarbeidspartner: Jostein Rønsen arkitekter
  • Areal: Ca. 6 daa
  • Status: Ferdigstilt 2018

Workplace Oo er et næringsbygg på Storo med henvendelse mot Vitaminveien i nord og den kommende Vitaminparken i sør. Prosjektet har en urban utforming mot Vitaminveien med plantefelt, trapper og direkte tilkomst fra fortau til hovedinngang og butikkinnganger.

I sør skal det etableres en bydelspark, «Vitaminparken», som en del av en kommende bydelspark som strekker seg fra øst til vest over flere eiendommer. Bydelsparken skal være en del av et grønt gangnettverk som binder sammen flere parker og grøntdrag i området. Parken er et frodig og grønt rekreasjonsareal med overvann som viktig premiss. Overvannet skal forsinkes, fordøyes og ledes til et åpent fordrøyingsbasseng sentralt i parken. Parken forbindes med Vitaminveien med g/s-vei i vest vog med en blågrønn gangvei i øst.